proefjes

Medezeggenschapsraad (MR)

De vergadering van de medezeggenschapsraad (MR) vindt eens per maand plaats en bestaat uit een gelijkwaardige team- en oudergeleding.

Twee keer per jaar komt de MR samen als IKC-raad, samen met de Oudercommissie (OC).

De MR is te bereiken via mr@buitenkans.frl

Via dit mailadres is ook het jaarverslag, de agenda en notulen van de MR op te vragen.

Oudercommissie (OC)

De Wet Medezeggenschapsraad stelt een oudercommissie verplicht in iedere kinderopvang. De commissie heeft adviesrecht op diverse punten. Wij vinden ouderparticipatie zeer belangrijk en waardevol.

De OC is te bereiken via oc@ikcdebuitenkans.nl

Twee keer per jaar komt de MR samen als IKC-raad, samen met de Oudercommissie (OC).

Basisschool De Buitenkans