Openheid

Op De Buitenkans streven we ernaar om met iedereen (groot en klein) een open en eerlijk relatie te creëren. Door het gesprek aan te gaan met de kinderen, ouders en begeleiders proberen we dit te realiseren. Kinderen worden hier op een transparante manier eigenaar gemaakt van [eigen] grenzen en hoe en waarin zij zich willen ontwikkelen. Tijdens deze 10-wekelijkse gesprekken wordt doelen voor de komende periode geformuleerd en de voorgaande 10 weken geëvalueerd.

De ontwikkeling wordt door middel van tekst- en beeldverslagen vastgelegd in een papieren portfolio en een digitaal leerling volgsysteem [Spectrovita]. Beide versies zijn voor kinderen (en ouders) inzichtelijk om zo de ontwikkeling te volgen.

Tussen 9:00 en 9:30 uur is er dagelijks de mogelijkheid om een gesprek aan te gaan met directeur, pedagoog of kunstenaar.

Vertrouwen

Wij vertrouwen erop dat onze kinderen competent zijn en geven ze de ruimte om zich op alle gebieden vrij te kunnen ontwikkelen.
Het hebben van vertrouwen in jezelf en vertrouwen in elkaar vinden we belangrijk. Dát willen we ze meegeven: ervaren dat ze competent zijn, ze stimuleren in het maken van eigen ontwikkelingskeuzes en verantwoordelijk maken voor hun eigen handelen. Wanneer een kind hulp vraagt, kijken onze begeleiders eerst of het kind zélf of samen met een ander kind tot een oplossing kan komen. Wanneer dit niet lukt kan het vragen om de begeleiding van een volwassene. Wij respecteren dat een kind tijdelijk behoefte heeft om alleen te zijn en zich even terug wil trekken van het toeziend oog van begeleider of samen zijn met andere kinderen.

Verbondenheid

Wij werken actief aan verbondenheid met elkaar en hebben veel aandacht voor vriendschappen, warmte, liefde en wederzijds respect.
We willen kinderen, ouders en begeleiders laten ervaren dat ze echt gezien worden en betrekken ze intensief bij het leven in de school. Ieder individu heeft zijn eigen kwaliteiten. Deze diversiteit aan kennis en ervaring zetten we in om de leeromgeving te optimaliseren.

Respect

Respect voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving. De ruimte krijgen om jezelf te zijn en anderen de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn.
Onze begeleiders hebben oog voor de eigen, unieke wijze waarop een kind zich ontwikkelt en respecteren het kind hierin. Het gaat er bij ons niet om wat een kind nog niet is en nog niet kan, maar om wat een kind al wél is en al wél kan. Door op deze manier naar een kind te kijken voelt het zich gewaardeerd, gerespecteerd en groeit zijn zelfvertrouwen. Het begrip respect zorgt er zo voor dat ieder kind competent kan zijn en zich competent kan voelen.
Natuurlijk zijn er een aantal basisregels, vanuit de gedachte respect voor jezelf, voor elkaar en je omgeving. Continu wordt afgevraagd ‘wat is het ergste wat kan gebeuren?’. Als je jezelf of een ander pijn doet, of iets kapot maakt dan is dat de grens.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen, samen verantwoordelijk zijn voor De Buitenkans. Wij geven kinderen verantwoordelijkheid mee en laten henzelf keuzes maken en grenzen bepalen.
Voor zichzelf, voor anderen, voor de omgeving en alles wat zich daar in bevindt. Dat betekent goed op jezelf, op anderen en op alles in je omgeving passen. Kinderen leren zo om te gaan met risicovolle situaties en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen acties. En daarmee ook voor hun eigen leerproces. Echter wanneer kinderen anderen of zichzelf beperken door grensoverschrijdend gedrag, accepteren we dit niet. We werken aan de vorming van gewoontes bij kinderen door zoveel mogelijk consequent te handelen en het kind positief te benaderen. Materialen waar de kinderen gebruik van mogen maken zijn op kindniveau bereikbaar en als de materialen niet bereikbaar zijn, kunnen de kinderen erom vragen.
Begeleiders hebben hierin een voorbeeldfunctie.

Onderzoek

De kinderen en jezelf nieuwsgierig maken om nieuwe dingen te leren.
Kinderen de ruimte geven om te onderzoeken en materialen en activiteiten aanbieden die onderzoek uitlokken. Hierdoor proberen we verwondering teweeg te brengen van waaruit kinderen kunnen leren. We vinden het belangrijk dat binnen het dagritme de kinderen zelf de keuze hebben in de mogelijkheden die we bieden. Ze mogen zelf kiezen waar en waarmee ze op onderzoek uit gaan. Dit gebeurt onder toezicht of begeleiding van de begeleider in de vorm van een leerkracht of mentor. Daarbij vragen onze begeleiders zich vanuit het oogpunt van veiligheid voor de betrokkenen continu af: tot waar laten we de kinderen zelf onderzoeken? Waar ligt de grens van begeleiding, wat kunnen de kinderen zelf en waar hebben ze begeleiding bij nodig? Door kinderen veelvuldig te observeren, krijgen de begeleiders zicht op het ontwikkelingsniveau en het gedrag van elk individueel kind.

Plezier

Plezier hebben in wat je doet, het fijn, leuk en naar je zin hebben en je goed voelen.
Door aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen streven we op een hoog niveau van welbevinden: dat een ieder zich thuis voelt op school. Deze basis is voorwaarde om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, geen plezier heeft in wat hij of zij doet, zich onvoldoende veilig voelt of het gevoel heeft dat z’n kwaliteiten onvoldoende gezien worden, kan dit de ontwikkeling in de weg staan. In een prettig sfeer en voldoende geborgenheid zorgen wij voor voldoende nieuwe uitdagingen en streven naar het ontdekken van de wereld om hen heen en het opdoen van positieve ervaringen.

Het rekenen met geld krijgt voor de kinderen bijvoorbeeld veel meer betekenis, als de kinderen met echt geld boodschappen doen in een winkel, dan wanneer ze uit een boekje een geldsom uitrekenen. Het opzoeken van de tarieven en openingstijden uit tabellen op het internet krijgt voor kinderen meer betekenis als ze dit nodig hebben om een uitstapje naar een museum te organiseren.
Door ervaringsgericht te leren krijgt het geleerde functie. De kinderen komen er zelf achter dat ze het nodig hebben voor het functioneren in de maatschappij. De motivatie om te leren wordt hierdoor versterkt En leren wordt leuk!

© Copyright - De Buitenkans